Bài đăng

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên trong kỳ thi hội giảng giảng viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Ba bậc bất thoái thắng diệu trong Đạo Phật

Duy thức (Tâm lý học Phật giáo )

Nhà sư Như Tùng và bài văn "Phổ khuyến xây dựng chùa Cao ở Sài Sơn"

Tư tưởng Phật giáo qua nghệ thuật gốm sứ

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01